Projekt Herceptin
Projekt Herceptin vznikl v roce 2005 jako klinický registr pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem. Zpočátku se jednalo pouze o pacientky s metastazujícím onemocněním, od roku 2006, kdy byl Herceptin povolen také v léčbě karcinomu prsu nižších stadií, jsou však zaznamenávány také pacientky léčené Herceptinem v adjuvanci. Projekt je zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek, a to takovým způsobem, aby bylo možné jednoznačným způsobem sledovat bezpečnost léčby i její efektivitu ve formě léčebné odpovědi a definovaných parametrů přežití. V současné době obsahuje registr Herceptin více než 2000 záznamů pacientek léčených Herceptinem, což představuje vzhledem k spektru zaznamenávaných údajů soubor s jedinečnou klinickou hodnotou.

Karcinom prsu

Karcinom prsu je celosvětově nejčastějším nádorovým onemocněním žen a nejinak je tomu i v České republice, kde každoročně postihuje téměř 6000 žen všech věkových skupin (více o incidenci karcinomu prsu v ČR zde). Naštěstí se i přes vysokou incidenci tohoto onemocnění daří díky neustálému zlepšování diagnostiky a léčby stále více pacientek úspěšně léčit. Velkou nadějí nejen v léčbě karcinomu prsu, ale i dalších nádorových onemocnění, je cílená biologická léčba schopná cíleně vyhledat nádorové buňky a zastavit jejich růst nebo případně nádorové buňky ničit. Jedním z těchto nových léků je i Herceptin, který jako specifická protilátka účinně pomáhá v léčbě karcinomu prsu se zvýšenou expresí epidermálního růstového faktoru 2 (genu HER2). U tohoto tzv. HER2-pozitivního typu nádoru Herceptin specificky blokuje právě HER2 receptor, což vede k zastavení růstu nádoru nebo dokonce jeho regresi.

Sledování parametrických profilů pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem je tak jedinečnou příležitostí pro popis epidemiologické situace HER2-pozitivních pacientek v České republice, která může odborné společnosti sloužit nejen pro modelování vztahu rizikových faktorů a dosahovaného přežití, ale také pro odhady ekonomického charakteru, jako například pro plánování nákladů protinádorové terapie. Cíle projektu Herceptin jsou tedy následující:

Primární cíle:

  • Sledování celkového počtu pacientek léčených Herceptinem v České republice
  • Hodnocení bezpečnosti léčby Herceptinem
  • Hodnocení efektivity léčby Herceptinem

Sekundární cíle:

  • Analýza přežívání pacientek ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Analýza souboru pacientek léčených Herceptinem ve vztahu k referenčním populačním datům ČR
Vyhledávání